Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
Dr hab. Andrzej Zieniewicz, prof. UW
wyślij wiadomość

Kierownik Zakładu Literatury XX i XXI wieku. Pracuje na Wydziale Polonistyki UW od 1973 roku; od roku 2004 profesor UW. Współredagował tygodnik „Literatura”, był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Nowy Wyraz”. Publikował w „Przeglądzie Humanistycznym", „Miesięczniku Literackim", „Poezji", „Dialogu", „Literaturze", „Nowych książkach”, redaguje kwartalnik „LiteRacje”. Założył wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Ankarskim (gdzie przebywał w latach 1984–1994) oraz na uniwersytecie w Stambule (Istanbul Devlet Universitesi). Jest dyrektorem Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum". Wykłada na specjalizacji Filologia dla Mediów. Jest członkiem Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury.

Zainteresowania badawcze:

 • poezja dwudziestolecia międzywojennego w szczególności wątki katastroficzne w poezji obu awangard;
 • historia i historiozofia w literaturze XX wieku;
 • problemy literatury jako świadectwa, autobiografizm;
 • studia nad formami prozatorskimi z pogranicza fikcji i autobiografii.

Ważniejsze publikacje:

a) książki autorskie

 • Idące Wilno. Szkice o „Żagarach", Warszawa 1987 (nagroda Ministra Kultury i Sztuki);
 • Małe iluminacje. Formy prozatorskie w twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1989 (nagroda Ministra Edukacji Narodowej);
 • Polak mały w Azji Mniejszej. Zima w Ankarze i inne kawałki, Warszawa 1992;
 • Jak Polak z Polakiem. Autoprezentacje. Dyskursy. Analizy, Pułtusk 1998 (wspólnie z A. Sokołowskim i E. Zieniewicz);
 • Obecność autora. Style rzeczywistości w sylwie współczesnej, Warszawa 2001.
 • Pakty i fikcje, Elipsa, Warszawa 2011.

b) redakcja książek zbiorowych:

 • Autobiografizm – przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001;
 • Historia niechciana. Historie obecne: szkice o literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, 2003;
 • Podmiot i tekst w literaturze XX wieku. Warsztaty interpretacyjne, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, przy współpracy K. Krowirandy, Ż. Nalewajk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006;
 • Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006;
 • Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007.
 • Dwudziestolecie 1918–1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia, red. A.S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 • Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, Elipsa, Warszawa 2011.

c) wybrane artykuły z ostatnich lat:

 • Herbert – Herling-Grudziński. Świat spełniony w obietnicy [w:] Dialog i spór. Herbert a inni poeci i eseiści, red. J.M. Ruszar, Wyd. Gaudium, Lublin 2006, s. 65–83;
 • Autoryzowanie historii. Doświadczenie i zapis w drugiej połowie XX wieku [w:] Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk , A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2006, s. 101–123;
 • Przedmiot (w) opowieści. Relacja jako stwarzanie zdarzeń w prozie współczesnej [w:] Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra..., red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2007, s. 56–68;
 • Opowieści rodzinne [w:] Nowe formy literatury popularnej, red. B. Owczarek, J. Frużyńska, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2007, s. 81–105;
 • Efekty prozy (na przełomie stuleci) [w:] Co dalej literaturo?, red. A. Werner, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2008, s. 86–112;
 • Sekrety PRLu w powieściach Stefana Kisielewskiego [w:] (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska), Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2008, s. 405–424;
 • Gombrowicz i Goffman. Osoba między kokieterią a manipulacją, referat na konferencji Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (red. J. Jarzębski), tom pokonferencyjny – w druku;
 • Zdarzenie jako część opowieści. Opowieść jako część zdarzenia. Odmiany autofikcji w nowszej prozie polskiej. Złożone w red. „Tekstów Drugich" (kwiecień br.);
 • Literatura i ramy pamięci historycznej – referat na konferencji międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego (red. G. Zarzycka), Tom pokonferencyjny – w druku;
 • Milczenie i metafora. Kryzys przedstawienia w poezji Władysława Sebyły, tom pokonferencyjny – w druku.