Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Jagoda Wierzejska
dr Jagoda Wierzejska
wyślij wiadomość

Historyk literatury i krytyk literacki. Adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzowała się w 2011 r. Jest autorką książki Retoryczna interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego (2012). Za rozprawę doktorską, stanowiącą postawę tej publikacji, zdobyła nagrodę Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla najlepszej pracy doktorskiej o tematyce emigracyjnej. Ukończyła Studia Podyplomowe „Marketing Kultury” na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Członek redakcji „Przeglądu Humanistycznego”, stały współpracownik miesięcznika „Nowe Książki”.

Zainteresowania badawcze:

 • Geopoetyka, „zwrot topograficzny” w badaniach kulturowych, place studies,
 • Okres wielkiego modernizmu i ponowoczesności,
 • Problematyka autobiografizmu i obecności autora w tekście,
 • Współczesne teorie literatury i retoryki,
 • Literatura pogranicza,
 • Literatura emigracyjna.

Wybrane publikacje:

a) książki autorskie:

 • Retoryczna interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

   recenzje:

  • P. Czapczyk, Retoryczna osobowość naszych czasów, „Nowe Książki” 2013, nr 3, s. 59-60.
  • M. Bandura,Antropologia, tanatografia, refiguracja, „Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 3, s. 90-94.

b) redakcja książek zbiorowych:

 • Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. naukowa: Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, przy współpracy Marty Czemarmazowicz, Agaty Kwaśniewskiej, Piotra Rosoła, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
 • Literatura i „faktury” historii XX i XXI wieku, red. naukowa: Alina Molisak, Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Amdrzej Zieniewicz, przy współpracy M. Czemarmazowicz, P. Urbańskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.
 • Galician polyphony: Places and voices, ed. Alina Molisak, Jagoda Wierzejska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2015.
 • Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach, red. Jagoda Wierzejska, Danuta Sosnowska, Alina Molisak, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

c) wybrane artykuły w książkach zbiorowych:

 • Retoryka epifanii w utworach o tematyce społeczno-politycznej powstałych po 1945 r. (przypadek Andrzeja Bobkowskiego), [w:] (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. naukowa i wstęp H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 73-108.
 • Prezentyzm w perspektywie retorycznej – nie-kanoniczne odczytanie dziennika Andrzeja Bobkowskiego z lat 1947-1961, [w:] Ciało, granice, kanon. Studia, red. J. Olejniczaka, M. Rygielskiej, Katowice 2008, s. 169-179.
 • Ślady na czarnym piasku, w: Zapomniany dramat, t. 2, red. M. J. Olszewskiej i K. Ruty-Rutkowskiej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2010, s. 181-191.
 • Poszukiwanie autentyczności w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego, [w:] Buntownik. Cyklista. Kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości, red. S.A. Kowalczyk, J. Klejnocki, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2011, s. 47-73.
 • Kreacja romantycznego podmiotu autobiograficznego w pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, [w:] Romantyzm drugiej wielkiej emigracji, red. naukowa Ż. Nalewajk, red. M. Nabiałek, M. Mips, J. Jastrzębska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 167-180.
 • Andrzeja Bobkowskiego krytyka władzy totalitarnej (między katastrofizmem kulturowym a projektem podmiotowości autentycznej), [w:] Władca, władza – literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. naukowa M. Poradecki, współpraca M. Szymor-Rólczak, Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011 (właśc. X 2012), s. 85-96.
 • Tekstowe mechanizmy interpretacji autobiograficznej, [w:] Strony autobiografizmu, red. M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012, s. 45-52.
 • Autobiografia jako przestrzeń gry faktualności i fikcjonalności, [w:] Wokół zagadnień fikcjonalności, faktualności oraz nowoczesności, pod red. J. Klausy-Wartacz, A. Cieślak, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2012, s. 27-40.
 • Nowoczesność (w) autobiografii, [w:] Wokół zagadnień fikcjonalności, faktualności oraz nowoczesności, pod red. J. Klausy-Wartacz, A. Cieślak, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2012, s. 207-217.
 • Podróż do (kresu) autentyczności, [w:] Polityczność literatury, polityczność literaturoznawstwa. Gramatyka sprzeciwu, red. J. Olejniczak, R. Kanpek, M. Szunma, Wydawnictwo Agencja Artystyczna Para, Katowice 2012 (właśc. II 2013), s. 171-182.
 • Figury pamięci i czasu w prozie polskiej powstałej po 1989 roku, [w:] Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku, red. nauk. Ż. Nalewajk, red. prowadząca M. Mips, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 219-235.
 • Potworna figura traumy. Przypadek „Piotrusia” Leo Lipskiego, [w:] Potwory – hybrydy – mutanty. Pogranicza ludzkiej natury, pod red. R. Koziołka, M. Marceli, O. Knapek, J. Soćko, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo FA-art, Katowice 2012 (właśc. VI 2013), s. 198-207.
 • Figury adaptacji do życia w obcej przestrzeni w prozie polskiej powstałej po 1989 roku, [w:] Adaptacje I. Język – literatura – sztuka, pod red. W. Hajduk-Gawron, A Madei, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013 (właśc. I 2014), s. 125-140.
 • „…ten pociąg jedzie nie zatrzymując się nigdy”. Pamięć wygnania w prozie polskiej powstałej po 1989 roku, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 2: Literatura i kultura, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Wydawnictwo Liberon, Kraków 2013 (właśc. I 2014), s. 137-150.
 • Hermeneutyka przestrzeni postsowieckiej. Próba zarysu, [w:] Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, pod red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk, TAiWPN Universitas, Kraków 2014, s. 405-422.
 • „O tem […] co i bez dokumentów żywe jest”. Wizje Lwowa w polskim piśmiennictwie międzywojennym (i późniejszym),, [w:] (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku, pod red. H. Gosk, B. Karwowskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 24-44.
 • Ucieczka od rzeczywistości totalitarnej w eksces artystyczny i obyczajowy. Przypadek Oberiu, [w:] Ucieczka. Język, kultura, literatura, pod red. P. Biczkowskiej, K. Cierzan, J. Ginter, J. Wróbel, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 • Przestrzenie zapominania. Marginesy krajobrazów pamięci w eseistyce środkowo- i wschodnioeuropejskiej, [w:] Literatura i „faktury” historii XX i XXI wieku, red. naukowa: A. Molisak, J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, przy współpracy M. Czemarmazowicz, P. Urbańskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.
 • Wątki galicyjskie w twórczości Artura Sandauera (Śmierć liberała, Zapiski z martwego miasta, Byłem...), [w:] Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury, red. K. Hryniewicz, A. S. Kowalczyk, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2014.
 • Central European Palimpsests: Postcolonial Discourse in Works by Andrzej Stasiuk and Yurii Andrukovych, in Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures, ed. by Dobrota Pucherová, and Róbert Gáfrik, Brill/Rodopi, Leiden/Boston 2015.
 • Ferenca Molnára zmagania z przedstawieniem Wielkiej Wojny w korespondencji wojennej z frontów serbskiego i galicyjskiego, [w:] Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Hanny Gosk i Ewy Paczoskiej, Wydział Polonistyki, Warszawa 2015.
 • “Idealized land of harmony and happiness”? Remarks on the Polish discourse on Galicia, in: Galician polyphony. Places and voices, ed. Alina Molisak, Jagoda Wierzejska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2015.

d) wybrane artykuły w czasopismach:

 • Pamięć, historia, literatura, „Ruch Literacki” 2006, z. 2, s. 291-294.
 • Końca historii nie będzie?, „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 2, s. 159-164.
 • Metafikcyjne do-twarzanie opowieści o sobie samym, „Tekstualia” 2006, nr 4 (7), s. 67-78.
 • Nietota, czyli melancholia Erotica. O funkcji niektórych motywów folklorystycznych w prozie Zygmunta Haupta, „Tekstualia” 2010, nr 2 (21), s. 115-125.
 • Identyfikacja tekstu jako autobiografii – o krytycznej interpretacji autobiograficznej, "Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego" 2010, nr 1, s. 8-14, publikacja elektroniczna dostępna na stronie.
 • Widowisko jako forma prezentacji poezji w rzeczywistości totalitarnej. Przypadek grupy Oberiu, „Tekstualia” 2011, nr 3 (26), s. 73-83.
 • O tym, jak tekst literacki staje się autobiografią, "Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego" 2011, nr 1(2), s. 109-119, publikacja elektroniczna dostępna na stronie.
 • Mit Południa jako kontrapunkt dla opozycji Wschód – Zachód i podstawa mitu Europy Środkowej,, „Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym” 2012, nr 11, s. 71-86 (właśc. III/IV 2013).
 • Idea Galicji po(st)granicznej w ukraińskim i polskim dyskursie postkolonialnym. Na przykładzie eseistyki Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka, „Teksty Drugie” 2014, nr 6, ss. 283-304.
 • Cadyk Izrael z Różyna – „chasydyzm używania” a żydowskie oświecenie, „Prace Naukowe PWSW. Tom 1. Nauki Humanistyczne” 2014, z. 1, ss. 89-98 (właśc. VII 2015), ss. 89-98.