Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Prof UW, dr hab. Jan Potkański
Dr hab. Jan Potkański
wyślij wiadomość

Tytuł magistra uzyskał w roku 2000, stopień doktora – w 2004, rok później – doktora habilitowanego. Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej od 2005 roku, profesor UW od 2012 roku. Jest opiekunem naukowym koła Queer przy Wydziale Polonistyki UW.

Zainteresowania badawcze:

 • literatura polskiej nowoczesności, zwłaszcza Różewicz, Iwaszkiewicz, Miłosz, Andrzejewski, Wojaczek;
 • literatura najnowsza i życie literackie, w szczególności instytucje takie jak nagrody, festiwale, wydawnictwa;
 • Harold Bloom i koncepcja lęku przed wpływem;
 • Jacques Lacan oraz filozoficzne konteksty jego psychoanalizy.

Ważniejsze publikacje:

a) książki autorskie

 • Wiersz Szymborskiej, Warszawa 2000;
 • Sobowtór. Różewicz a psychoanaliza Jacquesa Lacana i Melanii Klein, Semper, Warszawa 2004;
 • Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2004;
 • Parabazy wpływu: Iwaszkiewicz, Bloom, Lacan, Elipsa, Warszawa 2008.

b) redakcja książek zbiorowych:

 • Taniec i literatura, red. E. Czaplejewicz i J. Potkański, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku i Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk – Warszawa 2002;
 • Literackie obrazy nieobecności, red. M. Mrugalski i J. Potkański, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2005, tamże artykuły: Labirynt krzyżówki; Ciało w tekście (dotyczy ogłoszeń towarzyskich w kontekście filozofii ponowoczesnej); Zezwierzęcenia (o popkulturowej astrologii i sprawach pokrewnych); Partytura jako rodzaj literacki;
 • Spojrzenie - spektakl - wstyd, red. Jan Potkański, Robert Pruszczyński, Elipsa, Warszawa 2011.

c) wybrane artykuły z ostatnich lat:

 • Lacanowski sens form Karpowicza [w:] Podziemne wniebowstąpienie. Szkice o twórczości Tymoteusza Karpowicza, red. Bartosz Małczyński, Kuba Mikurda, Joanna Mueller, Biuro Literackie, Wrocław 2006;
 • Psychoanaliza w badaniach literackich [w:] Literatura. Teoria. Metodologia, red. Danuta Ulicka, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2006;
 • Ziemia Stryjkowskiego [w:] Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. Mieczysław Dąbrowski i Alina Molisak, Elipsa, Warszawa 2006;
 • Literatura poza tekstem. Estetyczne i mimetyczne sensy współczesnego życia literackiego [w:] Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra, red. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz, Elipsa, Warszawa 2007;
 • Andrzejewski: perwersje wpływu [w:] Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. Mieczysław Dąbrowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 262–278;
 • Obiekty – popędy – mimesis. Próba lacanowskiej metafizyki literatury [w:] Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne, red. Lena Magnone i Anna Mach, Difin, Warszawa 2009, s. 95–108.
 • Literatura najnowsza. Próba serializacji [w:] 20 lat literatury polskiej 1989–2009. Idee, ideologie, metodologie, red. Arleta Galant i Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 111–124.
 • Myślenie metaleptyczne [w:] Tekst w sieci 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. Anna Gumkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 33–41.