? Zakład Literatury XX i XXI wieku - Informacje o egzaminach
Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Egzamin z literatury współczesnej

Warunki przystąpienia do egzaminu z historii literatury polskiej lat 1918-1945:
  • Zaliczenie ćwiczeń z historii literatury polskiej lat 1918-1945;
  • Student przychodzi na egzamin z kartą egzaminacyjną, na której ma wpisane zaliczenie ćwiczeń.

Warunki przystąpienia do egzaminu z historii literatury polskiej lat 1945-1989:

  • Zaliczenie ćwiczeń z historii literatury polskiej lat 1945-1989;
  • Zaliczenie pracy rocznej z literatury polskiej lat 1918-1945 lub literatury polskiej lat 1945-1989;
  • Zaliczenie wykładu z historii literatury polskiej lat 1918-1989;
  • Zdanie egzaminu z historii literatury polskiej lat 1918-1945.
  • Student przychodzi na egzamin z kartą egzaminacyjną, na której ma wpisane zaliczenie ćwiczeń;
  • Student podchodzący do egzaminu z literatury 1945-1989 musi mieć na karcie egzaminacyjnej wpisaną ocenę z pracy rocznej.

Terminy egzaminów:

  • Szczegóły u pracowników Zakładu.


Lista lektur do egzaminów z literatury 1918-45 oraz 1945-89,


Lista lektur do egzaminu z literatury najnowszej

Uwaga! Czym jest plagiat?
Art. 115. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904) określa nieujawnienie lub przywłaszczenie sobie autorstwa całości lub części cudzego utworu jako działanie, które wiąże się z odpowiedzialnością karną. O plagiacie czytamy także na stronie Uniwersytetu Warszawskiego:

Plagiat z założenia jest umyślny. […] Obowiązuje zasada, że przytaczając dosłownie cudze słowa w tekście utworu naukowego należy posłużyć się cudzysłowem. Zgodne z prawem korzystanie z cudzej twórczości wymaga powoływania się na jej autora i miejsce publikacji. Konieczne jest informowanie o tym w każdym miejscu, w którym znajduje się przywołanie fragmentu cudzego utworu, w taki sposób, jaki wyznaczają przyjęte zwyczaje.[1]

Należy pamiętać, że „nieumiejętność stosowania przypisów nie zwalnia z odpowiedzialności za popełnienie plagiatu"[2].
Więcej informacji na stronie: http://www.uw.edu.pl/ogloszenia/plagiat2.html

Konsekwencje
Student, zgodnie z art. 211. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365), może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie obowiązujących na uczelni przepisów. W myśl tego Dziekan Wydziału Polonistyki prof. dr hab. Stanisław Dubisz informuje, iż wykrycie plagiatu (w) pracy rocznej wiąże się z następującymi konsekwencjami:
- wstawienie oceny niedostatecznej do indeksu (i na karcie egzaminacyjnej) z dopiskiem o plagiacie;
- przygotowanie nowej pracy u tego samego pracownika.
W przypadkach szczególnych decyzją w wyniku rozmowy ze studentem Dziekan Wydziału może podjąć decyzję o powtarzaniu roku przez osobę, która popełniła plagiat. Niniejsze zarządzenie dotyczy prac rocznych. Procedurę antyplagiatową dla prac dyplomowych regulują zasady wykorzystania systemu plagiat.pl.

[1] T. Grzeszczak, VII NIE KRADNIJ – PLAGIAT, UW, http://www.uw.edu.pl/ogloszenia/plagiat2.html
[2] R. Zenderowski, Plagiat. Istota – rodzaje – skutki, UKSW, http://www.zenderowski.republika.pl/plagiat.pdf